14/03/2024

Bà Trương Mỹ Lan xin định giá lại tài sản thế chấp SCB


Theo Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra mới định giá 726/1.116 mã tài sản đảm bảo cho gần 1.300 khoản vay của SCB là chưa hợp lý, xin tòa cho định giá lại.