17/02/2024

Luật cho phép kiện người làm mình đau khổ vì tình


Luật "Heart balm" trao quyền cho những người bị phụ tình khởi kiện "kẻ" khiến trái tim mình tan vỡ, đòi những khoản bồi thường hàng triệu USD, hiện được duy trì tại 8 bang.