10/03/2024

7 lưu ý khi công chứng hợp đồng mua bán nhà đất


Tôi thấy nhiều người khi ký hợp đồng mua bán đất đều làm công chứng chứ không chứng thực, vậy có phải chứng thực "ít hiệu lực" hơn? (Độc giả Minh Hằng)