14/02/2024

Có được đăng ký bản quyền tên để không ai đặt tên giống mình?


Em thấy một số người nổi tiếng đã đăng ký bản quyền tên/nghệ danh. Có phải điều đó nghĩa không ai được đặt tên công ty, doanh nghiệp theo nghệ danh/tên họ đã đăng ký?