18/01/2024

Được miễn trách nhiệm hình sự khác gì vô tội?


Xin hỏi người được tòa tuyên miễn trách nhiệm hình sự khác gì được tuyên vô tội? Người được tòa miễn trách nhiệm hình sự, trước đó bị tạm giam, có được đền bù danh dự?