03/01/2024

Tên 'vô nghĩa' có được đăng ký khai sinh?


Vợ chồng tôi muốn đặt tên con là May Di, nhưng cán bộ hộ tịch của phường không đồng, nói không có ý nghĩa, vì tôi là dân tộc Kinh, không phải dân tộc thiểu số hay người ngoại quốc.