29/01/2024

Người nhập ngũ phải có học vấn tối thiểu lớp mấy?


Em năm nay 18 tuổi, đã thực hiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự 2 cấp (xã và huyện), có giấy báo trúng tuyển. Nhưng trình độ học vấn của em chỉ 5/12, có được miễn nhập ngũ?