17/01/2024

Lời khai của người đàn bà 8 con đứng đầu nhóm khủng bố ở Đăk Lăk


H Wuêñ Êban, 48 tuổi, khai quen biết hai người lưu vong tại Mỹ qua Facebook, nhận tiền từ tổ chức này rồi lôi kéo nhiều người tham gia tổ chức khủng bố, thành lập Nhà nước Đêga.